KLAUZULA INFORMACYJNA

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Galeria Sztuki Współczesnej Biuro Wystaw Artystycznych w Olkuszu ul. Szpitalna 34, 32-300 Olkusz tel./fax 32 754 34 47.

W sprawie ochrony danych osobowych można skontaktować się z naszym Inspektorem Ochrony Danych – Olgerdem Dziechciarzem za pośrednictwem poczty elektronicznej: iod.bwaolkusz@gmail.com

2. Organem nadzorczym w zakresie danych osobowych w Polsce jest Urząd Ochrony Danych Osobowych. Każda osoba współpracująca z Galerią ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

3. Galeria przetwarza dane osobowe, w oparciu o:

• Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
• Ustawę z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.

Celem działalności Galerii Sztuki Współczesnej Biuro Wystaw Artystycznych w Olkuszu jest edukacja kulturalna i popularyzowanie sztuki poprzez organizowanie wystaw, konkursów, aukcji, spotkań, warsztatów, wykładów i konferencji artystyczno-kulturalnych, koncertów oraz wydawanie publikacji.

4. Rodzaj danych osobowych jakie Galeria Sztuki Współczesnej Biuro Wystaw Artystycznych w Olkuszu przetwarza:
• Imię i nazwisko
• Adres zamieszkania
• Nr. rachunku bankowego
• Data i miejsce urodzenia
• Informacja dotycząca aktywności zawodowej

5. Termin przetwarzania danych osobowych zależy od celu, w jakim zostały zebrane, przepisów prawa, a także zgód i innych oświadczeń.

6. Artystom, wystawcom, użytkownikom przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych, usuwania oraz ich aktualizacji, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia swoich danych, wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie oraz bycia zapomnianym.

W przypadku sprzeciwu dotyczącego przetwarzania danych osobowych, wycofanie zgody nie wpływa na prawo Galerii do przetwarzania danych, w celu opisanym w tej zgodzie do momentu jej wycofania. Możliwe jest także, że zgodnie z przepisami prawa galeria będzie uprawniona do dalszego przetwarzania danych, np. w celach archiwalnych, statystycznych do badań naukowo-historycznych.

Sposób odwołania zgody powinien mieć formę pisemną.

Cofnięcie zgody może ograniczyć zakres świadczonych przez Galerię usług.