Oświadczenie o dostępności

Galeria Sztuki Współczesnej Biuro Wystaw Artystycznych w Olkuszu zobowiązuje się do udostępniania strony internetowej możliwie najszerszemu gronu odbiorców, niezależnie od technologii i możliwości. Aktywnie pracujemy nad zwiększeniem dostępności i użyteczności naszej strony internetowej, przestrzegając przy tym wielu dostępnych standardów i wytycznych.

Deklaracja dostępności

Galeria Sztuki Współczesnej Biuro Wystaw Artystycznych w Olkuszu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 848). Niniejsze oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Galerii Sztuki Współczesnej BWA w Olkuszu http://www.bwaolkusz.com.

Daty publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej: 2015-01-02. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-09-18.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • filmy nie posiadają napisów
 • brak opisów alternatywnych w publikowanych zdjęciach

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-18.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt: Galeria Sztuki Współczesnej Biuro Wystaw Artystycznych, ul. Szpitalna 34, 32-300 Olkusz. Osobą kontaktową jest: Agnieszka Zub, e-mail: galeriaolkusz@op.pl.

Kontaktować można się także, dzwoniąc na numer telefonu +48 32 754 34 47. 

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu pdf, itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Podmiot publiczny zrealizuje żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie poinformuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

Skargi i odwołania

W przypadku niedotrzymania ww. terminów oraz odmowy realizacji żądania można złożyć skargę pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Dyrektor Galerii Sztuki Współczesnej Biuro Wystaw Artystycznych
 • Adres: 32-300 Olkusz, ul. Szpitalna 34
 • E-mail:  galeriaolkusz@op.pl
 • Telefon: +48 32 754 34 47

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Informacja o dostępności architektonicznej siedziby podmiotu publicznego dla osób niepełnosprawnych

Galeria Sztuki Współczesnej Biuro Wystaw Artystycznych w Olkuszu

Galeria Sztuki Współczesnej, ul. Szpitalna 34, 32-300 Olkusz.

Do budynku prowadzi jedno wejście od strony ul. Szpitalnej (z poziomu chodnika). Do wejścia od strony dolnego parkingu prowadzą schody. Przy wejściu od ul. Szpitalnej, na parkingu, znajduje się stanowisko dla osób niepełnosprawnych oraz podjazd. Nad wejściem nie ma głośników naprowadzających dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. W budynku nie ma pętli indukcyjnych. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Istnieje prawo wstępu z psem asystującym. Brak jest możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

Informacja o dostępności tłumacza języka migowego za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej wraz z informacją o metodach umożliwiających skorzystanie z tej funkcji albo informację o jej braku

Nie ma dostępnej funkcji tłumacza języka migowego za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.

INFORMACJE DODATKOWE

Ułatwienia

Strona posiada następujące ułatwienia:

 •  podwyższony kontrast
 •  możliwość powiększenia wielkości liter na stronie
 •  skala szarości
 •  negatyw strony

Inne informacje i oświadczenia

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.