KONKURS! W ramach promocji Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021 Urząd Statystyczny w Krakowie organizuje konkurs „Aktywni mieszkańcy w Małopolsce”. Konkurs adresowany jest do wszystkich mieszkańców województwa, którzy poprzez udział w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021, mają możliwość wypromowania swojej gminy oraz wsparcia znajdujących się na jej terenie jednostek oświatowo-kulturalnych.

KONKURS – zasady.

W ramach promocji Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021 Urząd Statystyczny  w Krakowie organizuje konkurs „Aktywni mieszkańcy w Małopolsce”. Konkurs adresowany jest do wszystkich mieszkańców województwa,  którzy poprzez udział w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021, mają możliwość wypromowania swojej gminy oraz wsparcia znajdujących się na jej terenie jednostek oświatowo-kulturalnych.

Według założeń konkursu co 2 tygodnie gmina o największym procentowym przyroście liczby spisanych w danej edycji mieszkańców wygrywa nagrody. Po zakończeniu danej edycji, obliczony zostanie dla każdej gminy w województwie małopolskim przyrost liczby mieszkańców, którzy zostali spisani w NSP 2021 w czasie trwania edycji. Przyrost ten jest wyrażoną w punktach procentowych różnicą między odsetkiem osób spisanych w gminie na początku i na końcu edycji.

Wszystkie informacje dotyczące konkursu dostępne są na stronie https://krakow.stat.gov.pl/narodowy-spis-powszechny-ludnosci-i-mieszkan-2021/konkursy/ .

REGULAMIN KONKURSU „AKTYWNI MIESZKAŃCY W MAŁOPOLSCE”

Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem Konkursu „Aktywni mieszkańcy w Małopolsce” (zwanego dalej Konkursem) jest Urząd Statystyczny w Krakowie (zwany dalej Organizatorem).
 2. Konkurs przeprowadzany jest na podstawie niniejszego dokumentu (zwanego dalej Regulaminem).
 3. Konkurs trwa od 21 maja do 30 września 2021 r., a udział w nim jest bezpłatny.
 4. Konkurs adresowany jest do wszystkich mieszkańców województwa,  którzy poprzez udział w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021, mają możliwość wypromowania swojej gminy oraz wsparcia znajdujących się na jej terenie jednostek oświatowo-kulturalnych.
 5. Uczestnikiem konkursu (zwanym dalej Uczestnikiem) może być gmina zlokalizowana w województwie małopolskim reprezentowana przez wójta/burmistrza/prezydenta miasta lub wyznaczoną przez niego osobę.
 6. Celem Konkursu jest promocja NSP 2021 oraz zachęcenie mieszkańców województwa małopolskiego do aktywnego i licznego uczestnictwa w spisie.
 7. We wszystkich sprawach związanych z Konkursem można kontaktować́ się̨ z Organizatorem, za pośrednictwem poczty elektronicznej: obr_krk@stat.gov.pl lub telefonicznie: +48 69525553
 8. Informacje dotyczące konkursu znajdują się na stronie internetowej Urzędu Statystycznego
  w Krakowie: https://krakow.stat.gov.pl/narodowy-spis-powszechny-ludnosci-i-mieszkan-2021/konkursy/
 9. Organizator zastrzega sobie prawo przesunięcia, przedłużenia lub przerwania konkursu z ważnych przyczyn.
 10. We wszystkich sprawach dotyczących przebiegu konkursu, nieprzewidzianych niniejszym Regulaminem, jak i w zakresie interpretacji jego zapisów, głos rozstrzygający należy do Organizatora.

Koordynacja konkursu

 1. Pracami organizacyjnymi i technicznymi związanymi z przeprowadzeniem Konkursu kieruje Komitet Główny Konkursu (zwany dalej „Komitetem”).
 2. Do zadań Komitetu należy przygotowanie i przeprowadzenie Konkursu zgodnie z Regulaminem, a w szczególności: promocja Konkursu, czuwanie nad jego prawidłowym przebiegiem, opracowanie i ogłoszenie wyników Konkursu, prowadzenie dokumentacji Konkursu, ustalenie laureatów Konkursu, przekazanie nagród laureatom Konkursu, przekazanie nagród laureatom Konkursu.
 3. W skład Komitetu wchodzą: Przewodniczący: Dyrektor Urzędu Statystycznego w Krakowie, trzech Członków wybranych spośród pracowników Urzędu Statystycznego w Krakowie, Sekretarz wybrany spośród pracowników Urzędu Statystycznego w Krakowie.

Zasady konkursu

 1. Początek i koniec kolejnych, 2 tygodniowych, edycji konkursu ogłaszany jest na profilu Organizatora na portalu Facebook oraz stronie internetowej.
 2.  
 3. W czasie trwania konkursu Organizator, po zakończeniu danej edycji, oblicza dla każdej gminy w województwie małopolskim przyrost liczby mieszkańców, którzy zostali spisani w NSP 2021 w czasie trwania edycji. Przyrost ten jest wyrażoną w punktach procentowych różnicą między odsetkiem osób spisanych w gminie na początku i na końcu edycji. Przykładowo jeśli na początku edycji w gminie spisanych było 10% mieszkańców a na koniec 15% to przyrost ten wyniósł 5 p.proc. Dane do obliczeń pobierane są z systemu informatycznego NSP 2021.
 4. Organizator tworzy ranking gmin pod względem wspomnianego w punkcie 15 wskaźnika. Lista gmin zajmujących w nim 1, 2 i 3 miejsce jest publikowana w mediach społecznościowych Organizatora.
 5. Gmina, która w danej edycji zajęła pierwsze miejsce otrzymuje nagrody rzeczowe, które zostają przekazane na ręce jej reprezentanta. Reprezentant zwycięskiej gminy przekazuje je następnie jednej z placówek oświatowo-kulturalnych zlokalizowanych na jej terenie. Zobowiązuje się również podać Organizatorowi nazwę placówki, do której zostały przekazane nagrody.
 6. Przez przyjęcie nagrody Uczestnik wyraża swoją zgodę na postanowienia regulaminu i zobowiązuje się do jego przestrzegania.
 7. Wszystkie gminy w województwie małopolskim są automatycznie włączane do rankingu bez konieczności spełniania dodatkowych warunków.
 8. Nagrodami w konkursie są zestawy gadżetów spisowych według kompletacji dostarczanych sukcesywnie przez Główny Urząd Statystyczny. Nagrody zostaną przekazane w sposób ustalony miedzy Organizatorem a reprezentantem zwycięskiej gminy. Zwycięzcy Konkursu nie przysługuje żądanie wymiany nagród na nagrody pieniężne ani na nagrody innego rodzaju. Zwycięzcy Konkursu nie mogą̨ przenieść́ prawa do uzyskania nagrody na osoby trzecie.
 9. Niniejszy Regulamin podlega udostepnieniu na stronie: https://krakow.stat.gov.pl/narodowy-spis-powszechny-ludnosci-i-mieszkan-2021/konkursy/

Artyści Olkuscy 2021 w Galerii BWA w Olkuszu. 28 maja, o godz. 18.00, otwarta zostanie XX wystawa prezentująca dorobek artystyczny twórców związanych z Ziemią Olkuską

XX wystawa prezentująca dorobek artystyczny twórców związanych z Ziemią Olkuską.

Artyści prezentujący swoje prace na wystawie w BWA Olkusz:

Józefa Misia Bik, Jadwiga Chałupka, Bożena Dessauer, Wojciech Dessauer, Elżbieta Domagała, Dariusz Górny, Stanisław Jakubas, Justyna Janicka, Mieczysław Jarosz, Marta Jurkowska, Anna Kajda, Katarzyna Kędzierska, Agnieszka Kołodziejczyk, Katarzyna Leszczyńska-Kaszuba, Jacek Majcherkiewicz (Jamagor), Maria Majewska, Mirosław Michalski, Teresa Mitka-Dziechciarz, Magdalena Nowacka-Kolano, Wiesław Obrok, Damian Pacha, Samvel Paremuzyan, Anna Płachecka-Śniadach, Grzegorz Przetakiewicz, Adam Sowula, Stanisław Stach, Ryszard Ślęczka, Franciszek Rozmus, Marek Turlej, Marcin Witas, Jacek Włodarczyk i Klaudia Zub-Piechowicz.

W 2021 roku Galeria BWA w Olkuszu obchodzi 20-lecie istnienia.

Honorowymi Patronami Roku Jubileuszowego 20-lecia Galerii Sztuki Współczesnej BWA w Olkuszu są: Marszałek Małopolski Witold Kozłowski oraz Wojewoda Małopolski Łukasz Kmita.

Mecenasi GSW BWA w Olkuszu: INTERMAG, „ZGH” Bolesław, BOLTECH Sp. z o.o., PLAST-MET, ZAiKS, Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o. o. , Creaton, LUKS, Drukarnia Grafpress.

Patronat medialny: TVP 3 Kraków, Przegląd Olkuski

Galeria BWA w Olkuszu zaprasza 26 maja, o godz. 18.00, na finisaż wystawy form rzeźbiarskich i rysunku, których autorem jest Andrzej Szarek.

Galeria BWA w Olkuszu zaprasza na finisaż wystawy form rzeźbiarskich i rysunku, których autorem jest Andrzej Szarek. Wystawę można było oglądać od 14 maja.
Andrzej Szarek (ur. 1958), ukończył PLSP im. Antoniego Kenara w Zakopanem w 1979 r. W latach 1980-1985 studiował na Wydziale Rzeźby w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. W 1985 r. otrzymał dyplom z wyróżnieniem w Pracowni Rzeźby prof. Jana Kucza. W latach 1985-1990 prezentował rzeźby z Grupą „…kim jesteś”. W latach 1990-2020 był artystycznym opiekunem Nowosądeckiej Małej Galerii. W 2005 r. otrzymał tytuł naukowy profesora w dziedzinie Sztuki Piękne. Wykłada na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach, w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Sączu. W latach 1996-2011 wykładał w Wyższej Szkole Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu. W latach 2000-2008 był członkiem Rady Artystycznej Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku. Jest szefem Rady Programowej Galerii BWA Sokół w Nowym Sączu. Uprawia rzeźbę, rysunek, plakat, happening. Zrealizował ponad 50 wystaw indywidualnych i ponad 70 happeningów i akcji artystycznych. Brał udział w ponad 100 wystawach zbiorowych w kraju i za granicą.W 2021 roku Galeria BWA w Olkuszu obchodzi 20-lecie istnienia.
Honorowymi Patronami Roku Jubileuszowego 20-lecia Galerii Sztuki Współczesnej BWA w Olkuszu są: Marszałek Małopolski Witold Kozłowski oraz Wojewoda Małopolski Łukasz Kmita.
Mecenasi GSW BWA w Olkuszu: INTERMAG, „ZGH” Bolesław, BOLTECH Sp. z o.o., PLAST-MET, ZAiKS, Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o. o. , Creaton, LUKS, Drukarnia Grafpress.
Patronat medialny: TVP 3 Kraków, Przegląd Olkuski.

Zdjęcia dokumentujące olkuska wystawę prac Andrzeja Szarka. Fot. Olgerd Dziechciarz

Galeria Sztuki Współczesnej Biuro Wystaw Artystycznych W Olkuszu zaprasza na VI Ogólnopolski Konkurs Plastyczny KOLAŻ – ASAMBLAŻ.

Galeria Sztuki Współczesnej Biuro Wystaw Artystycznych W Olkuszu zaprasza na VI Ogólnopolski Konkurs Plastyczny KOLAŻ – ASAMBLAŻ.


Galeria Sztuki Współczesnej Biuro Wystaw Artystycznych w Olkuszu działa od 20 lat. Organizujemy nie tylko liczne wystawy malarstwa, rzeźby czy grafiki, ale także Międzynarodowy Plener Malarski, Zaduszki Jazzowe, Festiwal Sztuki i Muzyki Sakralnej czy Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Kazimierza Ratonia. Zgodnie z decyzją Rady Programowej GSW BWA w Olkuszu w 2016 r. zorganizowaliśmy I Małopolski Konkurs Plastyczny Kolaż-Ambalaż. W tym roku odbędzie się V Ogólnopolski Konkurs Plastyczny Kolaż-Asamblaż

NAGRODY
I nagroda: 5000 zł
II nagroda: 3000 zł
III nagroda: 2000 zł
wyróżnienie: 1000 zł


POSTANOWIENIA DODATKOWE
Prace, które uzyskają nagrody pieniężne, zostaną przekazane przez autorów do zbiorów kolekcji GSW BWA w Olkuszu. Organizator zastrzega sobie prawo do reprodukcji i publikowania nadesłanych prac do celów popularyzacji za pośrednictwem wydawnictw, czasopism i środków masowego przekazu – bez uiszczenia honorarium autorskiego.

REGULAMIN KONKURSU, WARUNKI UCZESTNICTWA
1. Konkurs ma charakter otwarty. Mogą wziąć w nim udział artyści profesjonalni oraz studenci ostatniego roku wyższych magisterskich uczelni artystycznych oraz wyższych magisterskich uczelni o profilu artystycznym z całej Polski.
2. Konkurs kierowany jest do artystów zamieszkałych na terenie Polski.
3. Na konkurs przyjmowane będą prace w technice kolaż i asamblaż wykonane w ciągu ostatnich dwóch lat, uprzednio nie publikowane, będące własnością autora. Prace nie mogą przekraczać wymiaru: dłuższy bok 50 cm. Prosimy nie oprawiać prac w passe-partout.
4. Kwalifikacja prac odbędzie się na podstawie nadesłanych drogą pocztową płyt CD ze zdjęciami w formacie JPG i JPEG o wymiarach 2560×1920 pikseli oraz krótką notą biograficzną. Bezzwrotna opłata za udział w konkursie wynosi 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych). Dane do przelewu: Galeria Sztuki Współczesnej Biuro Wystaw Artystycznych w Olkuszu, ul. Szpitalna 34, 32-300 Olkusz PKO BP SA 56 1020 2430 0000 8102 0043 4845 w tytule: „konkurs Kolaż – Asamblaż 2021”
5. Każdy z artystów może złożyć lub nadesłać na koszt własny jedną pracę wraz z czytelnie i dokładnie wypełnioną kartą zgłoszenia. W karcie należy wymienić nazwę uczelni artystycznej, dowód wpłaty za udział w konkursie, nr konta bankowego i wysłać na adres Galerii.
6. W przypadku niezakwalifikowania prac na wystawę opłata konkursowa nie podlega zwrotowi.
7. Na odwrocie każdej pacy należy przykleić metryczkę załączoną w formularzu i regulaminie zawierającą: imię i nazwisko autora, tytuł pracy, technikę, wymiary, datę powstania i wartość. Praca musi być oprawiona i wyposażona w system zawieszenia.
8. Wyboru prac na wystawę dokona jury. Kwalifikacja na podstawie zdjęć nie jest ostateczna. Jury ma prawo do odrzucenia w drugim etapie obrad obrazów zakwalifikowanych na podstawie dokumentacji elektronicznej w I etapie konkursu.
9. Koszty dostarczenia i ubezpieczenia na czas transportu ponosi autor. Organizator odsyła prace na koszt autora.
10. Udział w konkursie jest równoznaczny ze zgodą na bezpłatne reprodukowanie prac dla celów promocyjnych.
11. Organizatorzy zapewniają wydanie katalogu, który otrzymują bezpłatnie wszyscy uczestnicy wystawy.

12. Uczestnicy konkursu, których prace zostały zakwalifikowane do wystawy, mogą je przekazać w formie darowizny do Kolekcji Sztuki Współczesnej GSW BWA Olkusz.  

TERMINY
1. Wypełnioną (obustronnie) kartę zgłoszenia wraz ze zdjęciami prac i dowodem wpłaty należy nadesłać lub dostarczyć na adres Galerii Sztuki Współczesnej BWA w Olkuszu do 10.10.2021 r. (liczy się data stempla pocztowego).
2. Posiedzenie jury kwalifikującego prace na wystawę odbędzie się do 16.10.2021 roku.
3. Decyzja jury o wstępnym zakwalifikowaniu prac zostanie umieszczona na stronie internetowej GSW BWA w Olkuszu do dnia 18.10.2021 r.
4. Termin nadesłania prac zakwalifikowanych upływa 4.11.2021 roku (liczy się data stempla pocztowego).
5. Termin posiedzenia jury nagradzającego: do 16.11.2021.
6. Otwarcie wystawy pokonkursowej połączone z wręczeniem nagród odbędzie się 10.12.2021 r.

JURY
1. Organizator powoła jury w składzie: jeden krytyk sztuki i dwóch artystów profesjonalnych.
2. Wyboru prac na wystawę dokona jury. Decyzje jury są ostateczne i nieodwołalne.
3. Posiedzenie jury odbędzie się w dwóch etapach:
• kwalifikacja prac do udziału w wystawie
• przyznanie nagród

Projekt realizowany przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego.

UWAGA: W związku z obecną sytuacją (pandemia koronawirusa) lub problemami budżetowymi organizator zastrzega sobie prawo do odwołania wydarzenia, zmiany jego terminu lub formuły.

Poniżej znajduje się Karta Zgłoszeniowa i Oświadczenie do podpisu.