Wystawa Artystów Olkuskich 2018. Zapraszamy na wernisaż do Galerii BWA w Olkuszu, 18 maja, o godz. 18.00.

Doroczna wystawa olkuskiego środowiska artystycznego w Galerii BWA w Olkuszu.

SAM_3263Zdjęcie z otwarcia zeszłorocznej Wystawy Artystów Olkuskich.

Reklamy

III Ogólnopolski Konkurs Plastyczny KOLAŻ – ASAMBLAŻ Olkusz 2018

Galeria GSW BWA w Olkuszu ogłasza III Ogólnopolski  Konkurs Plastyczny KOLAŻ – ASAMBLAŻ

PATRONAT HONOROWY:

JACEK KRUPA – MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

ROMAN PIAŚNIK – BURMISTRZ MIASTA I GMINY OLKUSZ

PAWEŁ PIASNY – STAROSTA POWIATU OLKUSKIEGO

NAGRODY

I nagroda: 5000 zł

II nagroda: 3000 zł

III nagroda: 2000 zł

wyróżnienie: 1000 zł

 

REGULAMIN KONKURSU

WARUNKI UCZESTNICTWA

1. Konkurs ma charakter otwarty. Mogą wziąć w nim udział artyści profesjonalni oraz studenci ostatniego roku wyższych magisterskich uczelni artystycznych oraz wyższych magisterskich uczelni o profilu artystycznym z całej Polski.

2. Konkurs kierowany jest do artystów zamieszkałych na terenie Polski.

3. Na konkurs przyjmowane będą prace w technice kolaż i asamblaż wykonane w ciągu ostatnich dwóch lat, uprzednio nie publikowane, będące własnością autora. Prace nie mogą przekraczać wymiaru: dłuższy bok 50 cm. Prosimy nie oprawiać prac w passe-partout.

4. Kwalifikacja prac odbędzie się na podstawie nadesłanych drogą pocztową płyt CD ze zdjęciami w formacie JPG i JPEG o wymiarach 2560×1920 pikseli oraz krótką notą biograficzną (do dwóch prac). Bezzwrotna opłata za udział w konkursie wynosi 50,00 zł ( pięćdziesiąt złotych). Dane do przelewu:

Galeria Sztuki Współczesnej Biuro Wystaw Artystycznych w Olkuszu

ul. Szpitalna 34, 32-300 Olkusz

PKO BP SA 56 1020 2430 0000 8102 0043 4845 

w tytule: „konkurs Kolaż – Asamblaż 2018”

5. Każdy  z  artystów  może  złożyć  lub  nadesłać  na  koszt  własny  maksymalnie dwie  prace  wraz  z  czytelnie  i  dokładnie  wypełnioną  kartą  zgłoszenia (karta do zgłoszenia znajduje się na końcu regulaminu – plik pdf do pobrania).  W  karcie  należy  wymienić  nazwę  uczelni  artystycznej,  dowód  wpłaty  za  udział w konkursie, nr konta bankowego i wysłać na adres Galerii.

6. W przypadku niezakwalifikowania prac na wystawę opłata konkursowa nie podlega zwrotowi.

7. Na odwrocie każdej pacy należy przykleić metryczkę załączoną w formularzu i  regulaminie  zawierającą:  imię  i  nazwisko  autora,  tytuł  pracy,  technikę, wymiary, datę powstania i wartość. Praca musi być oprawiona i wyposażona w system zawieszenia.

8. Wyboru  prac  na  wystawę  dokona  jury.  Kwalifikacja  na  podstawie  zdjęć nie  jest  ostateczna.  Jury  ma  prawo  do  odrzucenia  w  drugim  etapie  obrad  obrazów  zakwalifikowanych  na  podstawie  dokumentacji  elektronicznej  w I etapie konkursu.

9. Koszty  dostarczenia  i  ubezpieczenia  na  czas  transportu  ponosi  autor. Organizator odsyła prace na koszt autora.

10. Udział w konkursie jest równoznaczny ze zgodą na bezpłatne reprodukowanie prac dla celów promocyjnych.

11. Organizatorzy  zapewniają  wydanie  katalogu,  który  otrzymują  bezpłatnie  wszyscy uczestnicy wystawy.

TERMINY

1. Wypełnioną (obustronnie) kartę zgłoszenia wraz ze zdjęciami prac i dowodem wpłaty należy nadesłać lub dostarczyć na adres Galerii Sztuki Współczesnej BWA w Olkuszu do dnia 12 X 2018 roku (liczy się data stempla pocztowego).

2. Posiedzenie jury kwalifikującego prace na wystawę odbędzie się  do 26 X 2018 roku.

3. Decyzja jury o wstępnym zakwalifikowaniu prac zostanie umieszczona na stronie internetowej GSW BWA w Olkuszu do dnia 26 X 2018 r.

4. Termin nadesłania prac zakwalifikowanych upływa 5 XI 2018 roku (liczy się data stempla pocztowego).

5. Termin posiedzenia jury nagradzającego: do 16 XI 2018 r.

6. Otwarcie wystawy pokonkursowej połączone z wręczeniem nagród odbędzie się 7 grudnia 2018 r.

JURY

1. Organizator powoła jury w składzie: jeden krytyk sztuki i dwóch artystów profesjonalnych.

2. Wyboru prac na wystawę dokona jury. Decyzje jury są ostateczne i nieodwołalne.

3. Posiedzenie jury odbędzie się w dwóch etapach:

  • kwalifikacja prac do udziału w wystawie
  • przyznanie nagród

POSTANOWIENIA DODATKOWE

Prace  nagrodzone  nagrodami  pieniężnymi zostaną  przekazane  przez  autorów do zbiorów kolekcji GSW BWA w Olkuszu. Organizator zastrzega sobie prawo do reprodukcji i publikowania nadesłanych prac do celów popularyzacji za pośrednictwem wydawnictw, czasopism i środków masowego przekazu – bez uiszczenia honorarium. 

KARTA ZGŁOSZENIA

IMG_2575

Prace nagrodzone (I i II miejsce) w roku 2017. Fot. Olgerd Dziechciarz – BWA Olkusz.

BWA Olkusz
Galeria Sztuki Współczesnej Biuro Wystaw Artystycznych w Olkuszu działa od 18 lat. Organizujemy nie tylko liczne wystawy malarstwa, rzeźby czy grafiki, ale także Międzynarodowy Plener Malarski, Zaduszki Jazzowe, Festiwal Sztuki i Muzyki Sakralnej czy Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Kazimierza Ratonia. Zgodnie z decyzją Rady Programowej GSW BWA w Olkuszu w 2016 r. zorganizowaliśmy I Małopolski Konkurs Plastyczny Kolaż-Ambalaż. W tym roku odbędzie się III Ogólnopolski Konkurs Plastyczny Kolaż-Asamblaż.

IV Festiwal Sztuki i Muzyki Sakralnej Olkusz 2018 20-21-22 kwietnia 2018 r.

IV Festiwal Sztuki i Muzyki Sakralnej Olkusz 2018
20-21-22 kwietnia 2018 r.

Patronat Honorowy:
Jacek Krupa – Marszałek Województwa Małopolskiego
Ks. Bp Dr Piotr Skucha – Biskup Pomocniczy Diecezji Sosnowieckiej
Roman Piaśnik – Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz
Paweł Piasny – Starosta Powiatu Olkuskiego

Koncerty:
20 kwietnia (piątek), g. 19.00
Miejsce: Bazylika pw. Św. Andrzeja w Olkuszu
Męski Kameralny Chór Cerkiewny KLIROS
Męski Kameralny Chór Cerkiewny KLIROS został powołany do życia we wrześniu 2010 roku z błogosławieństwa Jego Ekscelencji Paisjusza Biskupa Gorlickiego. Działa pod auspicjami Diecezjalnego Ośrodka Kultury Prawosławnej „Elpis” w Gorlicach. Jego dyrygentem jest ks. lektor Jarosław Grycz.

21 kwietnia (sobota), g. 18.00
Miejsce: Galeria BWA w Olkuszu, ul. Szpitalna 34
Michał Kutnik – baryton, Kristina Kutnik – pianistka, Paulina Stach – sopran, Joanna Steczek – pianistka.

22 kwietnia (niedziela), g. 19.00
Miejsce: Bazylika pw. św. Andrzeja Apostoła w Olkuszu
Zespół Cracovie Ensemble
Anna Wojtowicz – solo i I skrzypce, Paweł Wojtowicz – solo i I skrzypce, Magdalena Kamińska – skrzypce I, Halina Boroni – II skrzypce, Piotr Augustyn – altówka, Krzysztof Wojtowicz – wiolonczela, Marek Bednarczyk – kontrabas, Ewa Jarguz – klawesyn. W programie m.in. J. S. Bach, Koncert na dwoje skrzypiec d-moll BWV 1043, A Vivaldi – Koncert na dwoje skrzypiec a-moll op. 3 nr 8

Prowadzący koncerty: Wojciech Taborek.

Wystawy:
20 kwietnia (piątek), g. 17.30
Miejsce: Galeria BWA w Olkuszu, ul. Szpitalna 34
Wernisaż wystawy rzeźby Wincentego Kućmy
Wincenty Kućma (ur. 25 maja 1935 w Zbelutce) – polski rzeźbiarz, medalier, rysownik, projektant wnętrz, profesor zwyczajny Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Studiował na Wydziale Rzeźby Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Dyplom z wyróżnieniem otrzymał w 1962 roku (pracownia prof. W. Ślędzińskiej).
W swojej twórczości zajmuje się rzeźbą monumentalna, małymi formami rzeźbiarskimi, medalierstwem, rysunkiem, projektowaniem wnętrz sakralnych oraz urbanistyką. Swoje prace wystawiał na ponad 40 wystawach indywidualnych, 80 wystawach zbiorowych w kraju, ponad 60 wystawach za granicą. Odznaczony m.in. Orderem Polonia Restituta, Medalem Zasłużony Kulturze Gloria Artis.
Wiele jego dzieł znajduje się w muzeach i kolekcjach prywatnych w kraju i za granicą. Był uczestnikiem wielu konkursów rzeźbiarsko – architektonicznych. Zdobył około 50 nagród i wyróżnień, w tym Nagroda Miasta Krakowa, nagroda l stopnia Ministra Kultury i Sztuki, I nagroda „Rzeźba roku”: 67, 73, 77 II nagroda Biennale w Barcelonie, nagroda II st. Ministerstwa Obrony Narodowej, nagroda II st. Ministerstwa Budownictwa.
Laureat nagrody l st. Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego za wybitne osiągnięcia w pracy twórczej i dydaktycznej z zespołem Katedry Sztuk Wizualnych na Wydziale Form Przemysłowych ASP w Krakowie (1999)
Jego dzieła o tematyce sakralnej znajdują się m.in. w Krakowie, Warszawie, Tarnowie, Krościenku, Iwoniczu Zdroju, Toruniu, Irkucku, Sachalinie, Sandomierzu, Pasierbcu, Zawierciu, Olkuszu, Rodakach i wielu innych miejscowościach na terenie Polski. W Olkuszu sakralne dzieła Wincentego Kućmy znajdują się w kościele pw. Chrystusa Dobrego Pasterza; jego autorstwa jest także olkuski pomnik Ofiar Komunizmu.
Wybrane realizacje monumentalne: Idea Kopernika w Nowym Delhi, Pomnik Obrońców Poczty Polskiej w Gdańsku, Pomnik Poległym w Obronie Ojczyzny w Częstochowie, Pomnik Powstania Warszawskiego w Warszawie, Wioślarz w Doncaster (Anglia), Pomnik Jana Pawła II w Sochaczewie, Pomnik Armii Krajowej w Kielcach.
Wybrane realizacje rzeźbiarskie: Serce Macedonii (Macedonia), fryz architektoniczny „ Kompozycja pozioma” i fontanna w Genewie, Fontanna na Rynku w Legnicy, Flecistka oraz Macierzyństwo w Końskich, Łuny dymów krematoryjnych oraz Epitafium w Oświęcimiu.

Elżbieta Kulej – malarstwo.
Malarski projekt artystki „Testamenty”, oparty został na tekstach Jana Pawła II. Elżbieta Kulej w przesłanie – testament Papieża wpisuje postacie znanych jej osób, których życiorysy stanowią urzeczywistnienie papieskich wypowiedzi. Wynik konfrontacji słów i postaci wpisuje się w rodzaj żywych obrazów.
Elżbieta Kulej jest absolwentką (2012) Akademii Sztuk Pięknych (ASP) w Katowicach w Katedrze Grafiki Warsztatowej prowadzonej przez dr Andrzeja Łabuza. Praca dyplomowa artystki reprezentowała ASP w Katowicach w Stowarzyszeniu Międzynarodowego Triennale Grafiki (SMTG) w Krakowie, w kategorii – „Najlepszy dyplom, uczeń i jego promotor”. Po raz pierwszy zaprezentowała swoje prace w 2014 na wystawie, której kuratorem był profesor Mariusz Pałka, w Oddziale Grafiki im. Pawła Stellera Muzeum Historii Katowic w Katowicach.
Jest nie tylko utalentowaną artystką, jest również zawodową – od ponad 20 lat – pielęgniarką środowiskową. Funkcjonuje w świecie sztuki i świecie ludzi potrzebujących pomocy. W tym ostatnim dzieli się swoim nadmiarem wrażliwości. Praca z potrzebującymi pomocy i tworzone przez nią wielkoformatowe obrazy i grafiki świadczą o zamiłowaniu do dużych, życiowych wyzwań. Posiada, jak sama mówi, „nieustanną potrzebę tworzenia na różnych płaszczyznach” i realizuje ją w projektowaniu biżuterii i ubrań, które samodzielnie wykonuje.
Elżbieta Kulej osiągnięcia i wystawy: 2012 – wyróżnienie za najlepszy dyplom ( licencjat) Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach, cykl linorytów reprezentuje uczelnię w Stowarzyszeniu Międzynarodowego Triennale Grafiki (SMTG) w Krakowie, 2014 – ponowne wyróżnienie za najlepszy dyplom ( dyplom magisterski) Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach, cykl linorytów reprezentuje uczelnię na Ogólnopolskiej Wystawie Najlepszych Dyplomów Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku (Zbrojownia Sztuki), 2014-2015 „ Ludzie z gumy”- wystawa jubileuszowa Pracowni Druku Wypukłego ASP w Katowicach. Prace prezentowane w takich galeriach jak: – Galeria „81 Stopni” w Warszawie, Galeria „Oko Dla Sztuki” w Krakowie, Galeria „Koridor” w Ostravie, Galeria „Bibu – Sztygarka” w Chorzowie, Muzeum Miejskie w Siemianowicach Śląskich, 2014 – 2017 – indywidualne wystawy: Muzeum Historii Katowic w Oddziale Grafiki im. Pawła Stellera w Katowicach, „Galeria Muflon – Sztuka dla Ciebie” w Ustroniu, Galeria Sztuki Współczesnej „ Fra Angelico” w Muzeum Archidiecezjalnym w Katowicach. Dom Polski w Budapeszcie.

Organizatorzy i sponsorzy IV Festiwalu Sztuki i Muzyki Sakralnej Olkusz 2018:
GSW BWA w Olkuszu, Opera Krakowska, Parafia pw. św. Andrzeja Apostoła w Olkuszu, ZGH „Bolesław”, INTERMAG, PWiK Olkusz, BOLTECH, Velvet CARE, PLAST-MET, Restauracja Sorrento, Artur Sokół, Grafpress, Fagumit, PGK Olkusz, LUKS.

Wstęp na koncerty i wystawy bezpłatny.
Odpowiednie dla dzieci