III Ogólnopolski Konkurs Plastyczny KOLAŻ – ASAMBLAŻ Olkusz 2018

Galeria GSW BWA w Olkuszu ogłasza III Ogólnopolski  Konkurs Plastyczny KOLAŻ – ASAMBLAŻ

PATRONAT HONOROWY:

JACEK KRUPA – MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

ROMAN PIAŚNIK – BURMISTRZ MIASTA I GMINY OLKUSZ

PAWEŁ PIASNY – STAROSTA POWIATU OLKUSKIEGO

NAGRODY

I nagroda: 5000 zł

II nagroda: 3000 zł

III nagroda: 2000 zł

wyróżnienie: 1000 zł

 

REGULAMIN KONKURSU

WARUNKI UCZESTNICTWA

1. Konkurs ma charakter otwarty. Mogą wziąć w nim udział artyści profesjonalni oraz studenci ostatniego roku wyższych magisterskich uczelni artystycznych oraz wyższych magisterskich uczelni o profilu artystycznym z całej Polski.

2. Konkurs kierowany jest do artystów zamieszkałych na terenie Polski.

3. Na konkurs przyjmowane będą prace w technice kolaż i asamblaż wykonane w ciągu ostatnich dwóch lat, uprzednio nie publikowane, będące własnością autora. Prace nie mogą przekraczać wymiaru: dłuższy bok 50 cm. Prosimy nie oprawiać prac w passe-partout.

4. Kwalifikacja prac odbędzie się na podstawie nadesłanych drogą pocztową płyt CD ze zdjęciami w formacie JPG i JPEG o wymiarach 2560×1920 pikseli oraz krótką notą biograficzną (do dwóch prac). Bezzwrotna opłata za udział w konkursie wynosi 50,00 zł ( pięćdziesiąt złotych). Dane do przelewu:

Galeria Sztuki Współczesnej Biuro Wystaw Artystycznych w Olkuszu

ul. Szpitalna 34, 32-300 Olkusz

PKO BP SA 56 1020 2430 0000 8102 0043 4845 

w tytule: „konkurs Kolaż – Asamblaż 2018”

5. Każdy  z  artystów  może  złożyć  lub  nadesłać  na  koszt  własny  maksymalnie dwie  prace  wraz  z  czytelnie  i  dokładnie  wypełnioną  kartą  zgłoszenia (karta do zgłoszenia znajduje się na końcu regulaminu – plik pdf do pobrania).  W  karcie  należy  wymienić  nazwę  uczelni  artystycznej,  dowód  wpłaty  za  udział w konkursie, nr konta bankowego i wysłać na adres Galerii.

6. W przypadku niezakwalifikowania prac na wystawę opłata konkursowa nie podlega zwrotowi.

7. Na odwrocie każdej pacy należy przykleić metryczkę załączoną w formularzu i  regulaminie  zawierającą:  imię  i  nazwisko  autora,  tytuł  pracy,  technikę, wymiary, datę powstania i wartość. Praca musi być oprawiona i wyposażona w system zawieszenia.

8. Wyboru  prac  na  wystawę  dokona  jury.  Kwalifikacja  na  podstawie  zdjęć nie  jest  ostateczna.  Jury  ma  prawo  do  odrzucenia  w  drugim  etapie  obrad  obrazów  zakwalifikowanych  na  podstawie  dokumentacji  elektronicznej  w I etapie konkursu.

9. Koszty  dostarczenia  i  ubezpieczenia  na  czas  transportu  ponosi  autor. Organizator odsyła prace na koszt autora.

10. Udział w konkursie jest równoznaczny ze zgodą na bezpłatne reprodukowanie prac dla celów promocyjnych.

11. Organizatorzy  zapewniają  wydanie  katalogu,  który  otrzymują  bezpłatnie  wszyscy uczestnicy wystawy.

TERMINY

1. Wypełnioną (obustronnie) kartę zgłoszenia wraz ze zdjęciami prac i dowodem wpłaty należy nadesłać lub dostarczyć na adres Galerii Sztuki Współczesnej BWA w Olkuszu do dnia 12 X 2018 roku (liczy się data stempla pocztowego).

2. Posiedzenie jury kwalifikującego prace na wystawę odbędzie się  do 26 X 2018 roku.

3. Decyzja jury o wstępnym zakwalifikowaniu prac zostanie umieszczona na stronie internetowej GSW BWA w Olkuszu do dnia 26 X 2018 r.

4. Termin nadesłania prac zakwalifikowanych upływa 5 XI 2018 roku (liczy się data stempla pocztowego).

5. Termin posiedzenia jury nagradzającego: do 16 XI 2018 r.

6. Otwarcie wystawy pokonkursowej połączone z wręczeniem nagród odbędzie się 7 grudnia 2018 r.

JURY

1. Organizator powoła jury w składzie: jeden krytyk sztuki i dwóch artystów profesjonalnych.

2. Wyboru prac na wystawę dokona jury. Decyzje jury są ostateczne i nieodwołalne.

3. Posiedzenie jury odbędzie się w dwóch etapach:

  • kwalifikacja prac do udziału w wystawie
  • przyznanie nagród

POSTANOWIENIA DODATKOWE

Prace  nagrodzone  nagrodami  pieniężnymi zostaną  przekazane  przez  autorów do zbiorów kolekcji GSW BWA w Olkuszu. Organizator zastrzega sobie prawo do reprodukcji i publikowania nadesłanych prac do celów popularyzacji za pośrednictwem wydawnictw, czasopism i środków masowego przekazu – bez uiszczenia honorarium. 

KARTA ZGŁOSZENIA

IMG_2575

Prace nagrodzone (I i II miejsce) w roku 2017. Fot. Olgerd Dziechciarz – BWA Olkusz.

BWA Olkusz
Galeria Sztuki Współczesnej Biuro Wystaw Artystycznych w Olkuszu działa od 18 lat. Organizujemy nie tylko liczne wystawy malarstwa, rzeźby czy grafiki, ale także Międzynarodowy Plener Malarski, Zaduszki Jazzowe, Festiwal Sztuki i Muzyki Sakralnej czy Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Kazimierza Ratonia. Zgodnie z decyzją Rady Programowej GSW BWA w Olkuszu w 2016 r. zorganizowaliśmy I Małopolski Konkurs Plastyczny Kolaż-Ambalaż. W tym roku odbędzie się III Ogólnopolski Konkurs Plastyczny Kolaż-Asamblaż.